Stadgar

Stadgar för
NITTSJÖ BYSTUGEFÖRENING u.p.a.

fastställda den 31/3 1965.

§1. Uppgift

Föreningen har till uppgift att förvalta den till bystuga inköpta Nittsjö småskola, varvid byns och dess innevånares gemensamma intressen på bästa sätt skola tillvaratagas.

§2. Medlemskap

Medlemskap i föreningen äger varje inom Nittsjö by och Templet mantalsskriven person, samt familjer med fritidshus inom samma område. [1]

§3. Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter. Dessa väljas av årsmötet för en tid av 2 år. Ordförande och kassör väljas var för sig. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.

Ordföranden eller kassören jämte halva antalet av de återstående ledamöterna skall avgå ena året och de övriga andra året. Ett år efter första valet avgöres genom lottning vilka ledamöter som skall avgå.

Avgående ledamot kan omväljas.

Styrelsen är beslutmässig om minst halva antalet ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

§4. Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall handha föreningens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och med stöd av desamma fattade beslut.

Det åligger styrelsen att till årsmötet avlämna berättelse om föreningens verksamhet under nästföregående år. Styrelsen skall till årsmötet framlägga förslag om disposition av eventuell vinst eller åtgärder för täckande av eventuell förlust.

§5. Styrelsesuppleanter

Styrelsesuppleanter väljas till ett antal av 2 och för en tid av 1 år. De kallas vid behov i den ordning de enligt protokollet äro valda.

§6. Revisorer

Revisorer väljas till ett antal av 2 och för en tid av 1 år. Därjämte väljes en revisorssuppleant för en tid av 1 år.

§7. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören.

§8. Medelsplacering

Beslut om medelsplacering fattas vid årsmöte på av styrelsen framlagt förslag.

§9. Sammanträden

Årsmöte hålles i april månad varvid följande ärenden skola upptagas till behandling:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av 2 justeringsmän för mötets protokoll.
 3. Verksamhetsberättelsen.
 4. Revisionsberättelsen.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fråga om arvode till styrelse och revisorer.
 7. Styrelsens förslag jämte övriga ärenden, vilka skola vara skriftligen avlämnade till styrelsen minst 5 dagar före årsmötet.
 8. Val av styrelse.
 9. Val av styrelsesuppleanter.
 10. Val av revisorer.
 11. Val av revisorssuppleant.

Extra möte hålles då minst halva antalet styrelseledamöter så finner erforderligt.

Beslut fattas med enkel majoritet. Bordläggning av viss fråga skall ske då minst 1/3 av antalet mötesdeltagare därom är ense.

Kallelse till möte skall utfärdas genom annonsering och anslag minst 10 dagar i förväg. [2]

§10. Tvister

Uppkomna tvister skola lösas genom skiljenämnd.

§11. Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen samt disponering av eventuella tillgångar skall fattas vid 2 på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie.

Upplöses föreningen, skall Rättviks kommun äga förtursrätt att återköpa bystugan till skäligt pris.

[1] Reviderat vid årsmöte 1999-04-10
[2] Reviderat vid årsmöte 2015-04-18