Stadgar

Stadgar för
NITTSJÖ BYSTUGEFÖRENINGS ALMANACKSSEKTION

fastställda den 18/4 2015.

 

§1

Sektionen har till uppgift att verka för insamlande av medel genom att sörja för att Nittsjö-Almanackan fortsättningsvis kan produceras och försäljas.

§2

De medel som almanackans försäljning inbringar, efter avdragna produktionskostnader, ska användas för trivselhöjande åtgärder inom Nittsjö by, dock skiljt från bystugan och dess verksamheter i övrigt.

§3

Insamlade medel redovisas på separat konto i bystugeföreningens räkenskaper.

§4

Sektionen har till uppdrag att vid bystugeföreningens årsmöte presentera förslag på lämpliga åtgärder som ska bekostas av insamlade medel, varvid årsmötet beslutar om desamma. Skulle årsmötet ej kunna enas om ett beslut förs det aktuella årets medel över till nästkommande år.

§5

Bybor äger rätt att till sektionen inkomma med förslag på trivselhöjande åtgärder.

§6

Insamlade medel ska endast täcka reella kostnader och är ej avsedda att bekosta åtgärder som ej kan komma samtliga bybor till del. Medel ska ej betalas ut i förskott utan endast mot uppvisande av kvitto, faktura eller liknande.

§7

Åtgärder som bekostats av insamlade medel ska ej kunna nyttjas av juridisk eller enskild person för egen vinning. Vid eventuell försäljning eller överlåtelse av egendom, på vilken åtgärder har bekostats, äger Nittsjö Bystugeförening rätt att, i möjligaste mån, återtaga utrustning och liknande som bekostats.

§8

Skulle sektionen upplösas föres eventuella återstående medel över till bystugeföreningens övriga verksamhet.